Ochrona danych osobowych

14 cze, 2018 |

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane w skrócie „RODO”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych Pani/ Pana jest Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie, zwany dalej „Administratorem”. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Dom Pomocy Społecznej Żabów 3174-200 Pyrzyce, za pośrednictwem poczty e-mail:dpspyrzyce@op.pl, telefonicznie: (91) 5777641. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Pietruszewska e-mail: e.pietruszewska@dps-pyrzyce.pl
  1. Dane Pani/ Pana przetwarzane będą na podstawie wykonywania zadania zrealizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz, z którymi zawarto umowy powierzenia danych.
  3. Administrator nie zamierza przekazywać danych Pani/ Pana do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  4. Dane Pani/ Pana nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ustalony przepisem prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa i dotyczy każdego mieszkańca, wobec którego Administrator realizuje cele opisane w punkcie 2.
  8. W oparciu o przekazane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia RODO dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych są nadal ważne.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie Justyna Rewerska-Głodowska