Jak zamieszkać w Domu

Aby zamieszkać w Naszym Domu, osoba ubiegająca się o przyjęcie, musi udać się do
Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania, w którym należy złożyć wniosek
z prośbą o skierowanie do DPS. Taki wniosek za zgodą osoby ubiegającej się lub jej
przedstawiciela ustawowego może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna.

Przygotowanie dokumentów:
Pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza rodzinny wywiad
środowiskowy z osobą zainteresowaną i kompletuje potrzebną dokumentację. W skład tej
dokumentacji wchodzą:
 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 decyzję ZUS, KRUS lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego,
 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli dana osoba posiada,
 Postanowienia Sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na
skierowanie do DPS – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych
Ponadto pracownik socjalny OPS może poprosić o inne dokumenty, które mogą okazać się
niezbędne przy skierowaniu do DPS.
Po skompletowaniu dokumentów Ośrodek Pomocy Społecznej wystawia Decyzję kierującą
i ustalającą opłatę za pobyt w DPS.


Odpłatność za pobyt w DPS
Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku.
Zobowiązani do ponoszenia odpłatności są:
 mieszkaniec Domu w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu i nie więcej niż
pełny koszt utrzymania.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani do wnoszenia opłaty są:
 małżonek, dzieci, wnuki – wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem
pomocy społecznej, ale tylko wtedy jeżeli spełniają ustawowe kryteria dochodowe;
 jeżeli rodziny nie stać do dopłaty, wówczas pozostałą różnicę odpłatności za pobyt
ponosi Gmina, z której osoba została skierowana tj. Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przekazanie dokumentów:
Skompletowana przez OPS dokumentacja trafia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pyrzycach, gdzie po rozpatrzeniu zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w Domu
Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie.
W przypadku braku wolnych miejsc powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób
oczekujących oraz o przewidywany terminie oczekiwania na umieszczenie.

Powiadomienie o przyjęciu
Przed przyjęciem osoby do DPS, pracownik socjalny tego Domu składa wizytę w miejscu
zamieszkania lub pobytu przyszłego mieszkańca w celu ustalenia jego aktualnej sytuacji.

Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela
ustawowego o terminie przyjęcia do domu.


Zamieszkanie
W dniu przyjęcia osobę nowoprzybyłą przyjmuje osoba wyznaczona przez Dyrektora Domu.