Deklaracja Dostępności dla strony internetowej dps-pyrzyce.pl

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie oraz strony podmiotowej BIP.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.
 • Część dokumentów nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, się są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Na stronie internetowej nie występują filmy.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie: https://tools.pdf24.org.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rozalia Wiśniewska-Myka, r.myka@dps-pyrzyce.pl można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 577 76 41.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • W skład Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie wchodzą dwa budynki:
  • Dom Pomocy Społecznej Żabów 31, 74-200 Pyrzyce
  • Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach ul. Niepodległości 4, 74-200 Pyrzyce.
 • Dostępność wejścia do budynku:

Budynki wolnostojące, jednoklatkowe. Wyposażone w windę osobową – wyposażoną w przyciski sterujące umożliwiające odczyt pietra w piśmie Braille’a.

Wejście do budynku –  bez barier architektonicznych: do każdego z budynku można dostać się przez wejście główne, wejście windą – przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych, która zatrzymuje się na poziomie gruntu.

Budynek DPS Pyrzyce  – dodatkowo wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek DPS Żabów – w obiekcie znajduje się schodowłaz.

Teren wokół budynków DPS  jest utwardzony, bez barier architektonicznych.

Na terenie DPS-ów można parkować pojazdy.

Nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, osoby te mogą parkować bezpośrednio przy windzie.

 • Dostępność komunikacyjna budynku:

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia  na każdym z pięter. Szerokość drzwi  jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Toalety przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne oraz schody wyposażone w poręcze.

W budynkach DPS brak informacji głosowych, brak dostępności pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego.

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie, niezależnie od powyższych zapisów dotyczących obsługi osób niepełnosprawnych, mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej

 • Prawo wstępu z psem asystującym: do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Komunikacja osób niepełnosprawnych:
 • poczta elektronicznej: dpspyrzyce@op.pl
 • telefonicznie: 91/5777-641
 • droga pocztową.