REGULAMIN – utrwalania i rozpowszechniania wizerunku

16 lip, 2020 |

REGULAMIN – utrwalania i rozpowszechniania wizerunku

 

REGULAMIN

 

UTRWALANIA I ROZPOWSZECHNIANIA WIZERUNKU OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W IMPREZACH OKOLICZNOŚCIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻABOWIE

 

 § 1

 

Niniejszy regulamin określa zasady utrwalania i upowszechniania wizerunku osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych organizowanych w ramach działalności Domu Pomocy Społecznej w Żabowie, zwanego dalej „DPS”.

 

§ 2

 

  1. Podczas imprez okolicznościowych organizowanych w DPS przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku osób uczestniczących w imprezie, w postaci zdjęć fotograficznych lub nagrań audiowizualnych.

  2. Utrwalony wizerunek uczestników imprez może być rozpowszechniany przez DPS, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicach w placówce DPS, stronie internetowej DPS, materiałach i broszurach informacyjnych DPS zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie DPS w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy.

 

§ 3

 

  1. Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w imprezie organizowanej przez DPS wyraża zezwolenie na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w zakresie określonym w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 z późn.zm.).

 

 

 

  1. W celu zapewnienia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 w sposób wyraźny i świadomy koniecznym jest:

 

  • upublicznienie niniejszego Regulaminu na tablicach ogłoszeń, w widocznym miejscu w siedzibie DPS w Żabowie,

  • upublicznienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej DPS,

  • zamieszczenia w zaproszeniach na imprezę informacji, iż uczestniczenie w imprezie wiąże się z wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku na zasadach wynikających z Regulaminu utrwalania i rozpowszechniania wizerunku osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Żabowie,  który udostępniony jest na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej DPS,

  • publicznym uprzedzeniu uczestników imprezy, że uczestnicząc w imprezie wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku na zasadach wynikających z Regulaminu utrwalania i rozpowszechniania wizerunku osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Żabowie, który udostępniony jest na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej DPS.